background

فسخ قرارداد ملکی در قوانین مدنی چگونه است ؟

زمان انتشار:

نویسنده : [ محمد فاضلی ]

فسخ قرارداد ملکی در قوانین مدنی چگونه است ؟

1-خیار مجلس 

تا زمانی که طرفین پس از منعقدنمودن قرارداد در کنار یکدیگر هستند و جلسه را ترک ننموده اند و از یکدیگر جدا نشده اند .هریک حق دارد که قرارداد را فسخ نماید .

2-خیار شرط 

مدت زمانی است که با توافق طرفین معین می گردد و در این مدت خریدار یا فروشنده ملک،میتواند که قرارداد را فسخ نماید .

3 خیار تاخیر ثمن 

اگر که شخص خریدار تا 3 روز مبلغ ملک را پرداخت  ننماید ،و همچنین فروشنده نیز ملک را تحویل او نداده باشد، فروشنده می تواند که قرارداد را فسخ نماید .

4-خیار عیب

خریدار اگرکه پس از پرداخت ثمن و تحویل ملک متوجه ایراد و عیبی گردد،به عنوان مثال:ایرادات برق وسیم و یا لوله کشی و....میتواند قرارداد را فسخ نماید 

5-خیار غبن

اگر هر یک از طرفین معامله پس از اینکه معامله انجام شد دریابد که به لحاظ مالی متضرر گشته است و به مبلغی بیشتر و یا کمتر ملک را معامله نمود است ،حق فسخ معامله را خواهد داشت 

6-خیار تدلیس

اگر هریک از طرفین معامله،نکاتی را بیان نمایند که ارزش واقعی ملک را بیشتر و یا حتی کمتر جلوه دهد،طرف مقابل میتواند که قرارداد را فسخ نماید.

7-خیار رویت و خیار تخلف از وصف

اگر که خریدار بدون مشاهده ملک،و با در نظر گرفتن توصیفات ملکی را معامله نماید ،وپس از مشاهده ملک متوجه شود  که ان توصیفاتی که بیان شده را ملک ندارد ،می تواند که قرارداد را فسخ نماید  .

همچنین در صورتی که خریدار ملک را در گذشته دیده باشد ولی پس از عقد قرارداد متوجه عدم وجود صفات گذشته شود نیز می تواند که قرارداد را فسخ نماید.

در حال دریافت اطلاعات